อำนาจหน้าที่

ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)

มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. เป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนการจัดการความรู้ การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เป็นต้น
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
alt text
alt text

หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ฯ
 2. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)ทราบ
 3. ผลักดันการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 5. เป็นผู้ประสานการดำเนินการกับผู้นำการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและคณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
 3. จัดทำรายงานผลความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ
 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 5. เป็นผู้นำหลัก (Master Trainer) ในการถ่ายทอดหลักการและกรอบแนวทางการจัดการความรู้ให้บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้มากขึ้น
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
alt text
alt text

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ร่วมจัดทำแผนการจัดการความรู้
 2. นัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และจัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดในแผนการจัดการความรู้
 3. รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
 4. สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 5. ประสานงานกับหัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย