KM Team

นาย ขจร   ศรีชวโนทัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)


- ว่าง-  

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย ธวัชชัย   เลี้ยงประเสริฐ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย นรศักดิ์   สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง คณิตา   ราษฎร์นุ้ย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย ศศิน   พัฒนภิรมย์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง จิรพัฒน์   เธียรพานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


พ.จ.อ. ชนินทร์   ราชมณี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย ธีร์   พัฒนากูล

เลขานุการกรม

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว บานชื่น   วิจิตรกานต์วงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง ชบาไพร   ชุนถนอม

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย สุพจน์   จิตร์เพ็ชร์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว วรรณภา   ขันติสมบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง พัทธานันท์   ยังตรง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว กวิตา   วาจากิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย วิษณุ   วาสานนท์

ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว อ้อวดี   สุนทรวิภาต

ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย กิตติพงษ์   เกิดฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง มนัสวี   มนตริวัต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่

เลขานุการคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย วัชรชาย   หาญจำปา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ กองการเจ้าหน้าที่