KM Team

- ว่าง-  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)


- ว่าง-  

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย นรศักดิ์   สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง คณิตา   ราษฎร์นุ้ย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


พ.จ.อ. สาคร   สิทะฺศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

เลขานุการกรม

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง ชบาไพร   ชุนถนอม

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


- ว่าง   -

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


-  

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว วรรณภา   ขันติสมบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง พัทธานันท์   ยังตรง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว กวิตา   วาจากิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย สุวิชชา   เพ็งไพบูลย์

ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาย ศิริรัตน์   บำรงเสนา

ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


-  

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น

คณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นาง มนัสวี   มนตริวัต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่

เลขานุการคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ


นางสาว ธัญญพัฒน์   โชติวรรธนะสิริ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ กองการเจ้าหน้าที่