InfoGraphic • ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sutainable Development Goals :SDG) ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  โดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
  18/09/2564
 • ขั้นตอนการร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  โดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
  18/09/2564
 • การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan เพื่อเชื่อมโยงระบบ eMENCER พ.ศ.2564
  โดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
  18/09/2564
 • คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง
  โดย : กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (กต.)
  17/09/2564
 • การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โดย : กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (กต.)
  17/09/2564
 • เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนท้องถิ่น
  โดย : กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (กต.)
  17/09/2564
 • การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  โดย : กองคลัง (กค.)
  10/09/2564
 • การจัดทำต้นทุนผลผลิต
  โดย : กองคลัง (กค.)
  10/09/2564
 • การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  โดย : กองคลัง (กค.)
  10/09/2564
 • หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
  โดย : สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)
  10/09/2564


หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 546