InfoGraphic • ขั้นตอนการดำเนินการตอบข้อหารือคุณวุฒิการศึกษา
  โดย : สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.)
  30/09/2565
 • กรณีผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตในระหว่างการพิจารณาของ ก.จังหวัด
  โดย : สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.)
  30/09/2565
 • การลาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
  โดย : สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.)
  30/09/2565
 • ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ของ สถจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  โดย : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
  28/09/2565
 • ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  โดย : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
  28/09/2565
 • หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ อปท.
  โดย : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
  28/09/2565
 • การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
  โดย : กองคลัง (กค.)
  27/09/2565
 • การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบ Digital Pension
  โดย : กองคลัง (กค.)
  27/09/2565
 • การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบ KTB Corporate Online
  โดย : กองคลัง (กค.)
  27/09/2565
 • อำนาจหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  โดย : กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม (กปต.)
  22/09/2565


หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 679