InfoGraphic • กิจกรรมจิตอาสา สถ. เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  โดย : สํานักงานเลขานุการกรม (สล.)
  31/03/2566
 • กิจกรรมจิตอาสา สถ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  โดย : สํานักงานเลขานุการกรม (สล.)
  31/03/2566
 • กิจกรรมจิตอาสา สถ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ
  โดย : สํานักงานเลขานุการกรม (สล.)
  31/03/2566
 • ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ การแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาฯ
  โดย : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
  30/03/2566
 • ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ การเบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ
  โดย : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
  30/03/2566
 • การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบฯ
  โดย : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.)
  30/03/2566
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม
  โดย : กองคลัง (กค.)
  30/03/2566
 • การยื่นขอรับเงินกรณีข้าราชการเสียชีวิต
  โดย : กองคลัง (กค.)
  30/03/2566
 • แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
  โดย : กองคลัง (กค.)
  30/03/2566
 • บ่อดักไขมัน
  โดย : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสว.)
  22/03/2566


หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 738