คลังความรู้กฎหมาย


  • หนังสือ สถ. ที่ มท 0804.3/2494 ลว 27 ก.พ. 63 เรื่อง หารือกรณีเทศบาลตำบลไทรย้อยขอต่อใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  • หนังสือ สถ. ที่ มท 0804.3/10499 ลว 1 ส.ค 61 เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการติดตั้งทุ่นตาข่ายป้องกันปลาฉลาม
  • หนังสือ สถ. ที่ มท 0804.3/1750 ลว 6 ส.ค. 61 เรื่อง หารือการดำเนินโครงการจัดทำบริการน้ำดื่ม (ตู้หยอดเหรียญ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
  • หนังสือ มท ที่ มท 0804.3/09031 ลว 5 มิ.ย. 61 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
  • หนังสือ สถ. ที่ มท 0804.3/9336 ลว 5 ก.ย.60 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  • หนังสือ มท ที่ มท 0804.3/11048 ลว 28 มิ.ย.60 เรื่อง หารือการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
  • หนังสือ สถ. ที่ มท 0804.3/1300 ลว 8 ก.พ. 60 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการให้บริการสัญญาณ WiFi แบบไม่คิดค่าบริการ (Free WiFi)
  • หนังสือ มท ที่ มท 0804.3/1655 ลว 31 ม.ค. 60 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้รถตู้พยาบาลนำไปรับส่งผู้ป่วยที่ไปตรวจสุขภาพตามที่แพทย์นัดหรือการเจ็บป่าวยทั่วไป ที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน
  • หนังสือ สถ. ลับ ที่ มท 0804.3/471 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง หาริอการสอบสวนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • หนัวสือ สถ. ที่ มท 0804.3/18815 ลว 7 ค.ค. 63 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการมอบหมายนายอำเภอเดชอุดมปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. เทศบาลฯ
หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 879