• ผู้ชมวันนี้ 1 คน
 • ผู้ชมทั้งหมด 60,972 คน
ความเป็นมา

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น( ห้องสมุด สถ. ) เริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ.2547 และเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2548 โดยอยู่ในความ รับผิดชอบของส่วนวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ( สน.พส. ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น และแหล่งความรู้ด้านอื่นๆแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่ทำการ ณ ชั้น 2 อาคาร 3 ด้านบนของอาคารศูนย์ผลิตเอกสาร มีหนังสือ เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และโสตทัศนวัสดุกว่า 8,398 รายการ แบ่งหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ ( Dewey Declmal Classlfication ) มีแผนการแบ่งหมู่ดังนี้

 • 000 ความรู้ทั่วไป
 • 100 ปรัชญา จิตวิทยา
 • 200 ศาสนา
 • 300 สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • 400 ภาษาศาสตร์
 • 500 วิทยาศาสตร์
 • 600 เทคโนโลยี การบริหาร การจัดการ
 • 700 ศิลปะ และนันทนาการ
 • 800 วรรณกรรม บทประพันธ์
 • 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว

และจัดแบ่งทรัพยาการออกเป็นหนังสือทั่วไป กฎหมาย หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย ( รว. ) วิทยานิพนธ์( วพ. ) เอกสารวิชาการ ( วช. ) และ มุมอาเซียน เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. ปิดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์