คลังความรู้กฎหมาย


  • ทดสอบ
  • ทดสอบ
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบล
  • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย
  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • กฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทําหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  • พระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
  • ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 1074