การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต สถ.ให้นำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ Email สถ. Login เข้าใช้งานระบบ (โดยไม่ต้องเติม @dla.go.th)
* ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ Email ของข้าราชการ สถ. ได้จากหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ที่ มท 0806 /ว6 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556