ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013620
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด มุมอาเซียน
บรรณาลักษณ์ 158 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - โครงสร้างเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - การเงิน การคลังของประเทศในเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกในอาเซียน (หนังสือในโครงการตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ)
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9742318786
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 320 ค125ต 2558