ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการทุนมนุษย์

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013618
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการทุนมนุษย์
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 273 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - การปฏิรูประบบราชการและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศมาเลเซีย - การปฏิรูปการบริหารงานและบริหารงานบุคคลภาครัฐในประเทศเวียดนาม - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศฟิลิปปินส์ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศสหภาพพม่าหรือเมียนมาร์ - หนังสือในโครงการตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ เนื้อหาของหนังสือชุดนี้ ประกอบด้วย แนวคิด ผลงานวิจัย รวมทั้งประสบการณ์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9742318824
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 320 ค125ต 2558