โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด, รายงานฉบับสมบูรณ์

หมวดหมู่ รายงานการวิจัย
Serial Code 013616
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด, รายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.); กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 138 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ธรรมาภิบาลข้อมูล, ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด, กฎหมาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐแบบเปิด ฯลฯ - ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ รว 351.593072 ม246ค 2565