ความรู้เบื้องต้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013593
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ความรู้เบื้องต้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระปกเกล้า
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันพระปกเกล้า; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 146 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป คำว่า "ระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ถูกระบุใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 เป็นต้นมา แสดงถึงความสำคัญ ความผูกพันข้องเกี่ยวกันระหว่างสถาบันกษัตริย์และประชาชนชาวไทย
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6164762340
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.9593 ส181ค 2564