รางวัลพระปกเกล้า 2564

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013589
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ รางวัลพระปกเกล้า 2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระปกเกล้า
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันพระปกเกล้า; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 336 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - รางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน - รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ - รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม - รางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ประเทศของภาษาต้น -
ISBN 6164762251
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.14 ส181ร 2564