อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 62 ฉ.6 ม.ค. 2565

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05377
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 62 ฉ.6 ม.ค. 2565
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ การท่องเที่ยวแห่งปรระเทศไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 136 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ฉบับปีท่องเที่ยวไทย 2565 Green Land ฿ Green People / หลายมุมเมืองเลย / แม่สอด - พบพระ / โบราณสถานสีเขียว
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05377