ข้อมูลสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013521
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ข้อมูลสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 126 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ไปจนถึงปัญหา ความท้าทาย อุปสรรคในการทำงาน และข้อเสนอแนะในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 353.3 ก469ข 2564