คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด

หมวดหมู่ อ้างอิง
Serial Code 013518
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กระทรวงมหาดไทย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กระทรวงมหาดไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 698 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ประสานและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ อ 352.13 ก218ค 2564