จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013511
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระปกเกล้า
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันพระปกเกล้า; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 494 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่น การกระจายอำนาจ ประชาธิปไตย และการลดความเหลื่อมล้ำ โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย และร.ศ.ดร.นฤมล นิราทร, ผู้นำกับการบริหารภาครัฐหลังวิกฤติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เป็นต้น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6164761883
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.1409593 ส181จ 2564