แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน, เอกสารวิจัยส่วนบุคคล

หมวดหมู่ รายงานการวิจัย
Serial Code 013496
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน, เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ทวี เสริมภักดีกุล
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 133 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัล "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ รว 363.728 ท187น 2564