จุลนิติ ปีที่ 18 ฉ.3 พ.ค. - มิ.ย. 2564

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05358
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จุลนิติ ปีที่ 18 ฉ.3 พ.ค. - มิ.ย. 2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 148 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ "การขับเคลื่อนมาตรการและกฎหมายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ" และบทความทางวิชาการ "ประสบการณ์ผู้สูงอายุ : มิติที่สังคมมองข้าม" และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05358