รายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05347
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ รายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 188 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ - ข้อมูลทั่วไป - ผลงานที่สำคัญ - รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ - กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง - รายงานการเงิน - ช่องทางการติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05347