กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 012850
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ วิญญูชน; กรงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 495 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป บทที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บทที่ 2 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6162696383
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.55 ช485ก 2560