ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์มาตรา ๗ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)

หมวดหมู่ รายงานการวิจัย
Serial Code 012953
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์มาตรา ๗ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ไชยันต์ ไชยพร
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันพระปกเกล้า; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 564 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป รายงานการวิจัยเล่มนี้ มุ่งศึกษาและตีความประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในมุมมองทางรัฐศาสตร์
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 974449980X
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ รว 320.9593 ช941ป 2560