จุลนิติ ปีที่ 17 ฉ.5 กันยายน - ตุลาคม 2563

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05327
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จุลนิติ ปีที่ 17 ฉ.5 กันยายน - ตุลาคม 2563
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 158 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ "สิทธิมนุษยชนในเรื่องอัตลักษณ์และวิถีทางเพศ กับความคุ้มครองและรับรองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายไทย" - การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบสาธารณรัฐเกาหลี - ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ - แนะนำกฎหมายใหม่ และกฎหมายที่น่าสนใจ ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05327