คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013425
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 215 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ 1. ความเป็นมาของ "ธรรมาภิบาล" และ "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" 2. หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส- ่วนท้องถิ่น 3.1 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปะชาชน 3.2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกคร- องส่วนท้องถิ่น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9744586982
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.14 ก469ค 2564