จากกรุงเทพฯ สู่อาเซียน : คู่มือภาษาอาเซียน

หมวดหมู่ ภาษาศาสตร์
Serial Code 011830
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จากกรุงเทพฯ สู่อาเซียน : คู่มือภาษาอาเซียน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อชุด มุมอาเซียน
บรรณาลักษณ์ 707 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเขมร, ภาษาตากาล็อก, ภาษาบรูไน, ภาษาพม่า, ภาษามลายู (มาเลเซีย), ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9786162720963
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 495.9048 ส691จ 2557