จุลนิติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code s05296
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จุลนิติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 168 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 - มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ - กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งกับการคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ ตอน 2 ความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ s05296