ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบอินทราเน็ต ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และจะให้บริการได้เป็นปกติในวันที่
17 เมษายน 2565 จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต สถ.ให้นำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบ Email สถ. Login เข้าใช้งานระบบ (โดยไม่ต้องเติม @dla.go.th)
* ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ Email ของข้าราชการ สถ. ได้จากหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
ที่ มท 0806 /ว6 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556